Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Nabídka

Naučná stezka - Mokřad

Mokřad je nejcennějším biotopem Toulcova dvora. Mokřad, tvořený bažinnou olšinou, rákosinovými společenstvy svazu a fragmenty s prvky měkkého luhu. Mokřad není naplňován vodou z Botiče, ale z vlastních podzemních pramenů. Unikátnost mokřadu je ve velké míře podmíněna kolísavou hladinou vody během roku. Jde o lokalitu velmi slabě lidmi ovlivněnou, což je pro území Prahy naprostým unikátem.

Vodní a mokřadní biotopy vynikají značnou biodiverzitou, rozmanitostí zastoupených druhů rostlin a živočichů. Nejzajímavější je tzv. ekoton, přechod dvou typů biotopů, v tomto případě suchozemského a mokřadního. Nazývá se litorál, pobřežní vegetace, kde hnízdí vodní ptáci a vyskytuje se řada specifických rostlin. Všechny mokřadní biotopy obecně vykazují obrovskou dynamiku sukcese a tak zde můžeme každý rok potkat jiné společenstvo, nové druhy rostlin a živočichů. Tam, kde je dostatek vody, se věci dějí poněkud rychleji.

Historie mokřadu

Současný mokřad je územím, které přímo navazuje na dávno zaniklé původní lužní porosty v nivě Botiče. Lze dokumentovat, že mokřad vznikl postupným zpustnutím bývalé vrbovny někdy po roce 1950. Ta však byla pravděpodobně založena na již dříve existujícím podmáčeném místě mokřadního charakteru.

Přirozený vývoj vede k zarůstání a zazemňování mokřadu. Tím by v několika desetiletích zanikl. To však není případ Botiče, a proto průběžně odstraňujeme část rákosí a bahna, abychom udrželi mokřad v tom nejpestřejším stádiu.

Chránění živočichové

Díky kolísání hladiny podzemní vody najdete v mokřadu jak druhy mokřadní, tak druhy, které potřebují sucho i vodu. Díky tomu je mokřad velmi bohatý na bezobratlé živočichy, například na střevlíkovité brouky, z nichž zde byly zjištěny tři reliktní druhy.

Na jaře si zde můžete vyslechnout hlasité žabí koncerty, kterým vévodí skokan skřehotavý a kuňky. V létě zde potkáte užovku obojkovou, za soumraku netopýry. V zimě můžete spatřit ledňáčka. Na jaře mokřad zavíráme kvůli hnízdění vodních ptáků – lysek, kachen, zahnízdil tu dokonce i chřástal vodní.

Společenský význam

Mokřadní vegetace má v krajině mimořádný význam svojí retenční kapacitou. Podporuje malý koloběh vody a zadržování vody v krajině. Díky vegetaci obecně a mokřadní vegetaci zejména, je krajina „klimatizována“ a klima se vyrovnává. Náš mokřad leží v záplavovém území Botiče a při povodních dokáže pojmout velké množství vody, čímž může zmírnit ničivé následky povodní na nižších částech toku.

Proč je mokřad za plotem? 

Ačkoliv je mokřad přírodně nejcennějším územím Toulcova dvora, ocitl se mimo jeho oplocený areál. Důvodem je protipovodňová ochrana. Kovové pletivo nesmí bránit při zvýšené hladině vody potoka Botič rozlivu do mokřadu. 

Návštěvníci Toulcova dvora mohou mokřad navštívit v létě od 10:00 do 18:00. V tmavých měsících od 10:00 do soumraku. V neděli od 14:00. Na jaře během hnízdění vodnícho ptactva v rákosinách bude vstup omezen. 

Naučná stezka - Mokřad