Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Nabídka

Lesní třída Lesníček

LESNÍ TŘÍDA LESNÍČEK JE SOUČÁSTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEMÍNKO, o.p.s.

V současné chvíli můžeme nabídnout jedno volné místo na zkrácenou ( doplňkovou) docházku ve dnech po, čt a pá. Nabídnout můžeme také plnou, pětidenní docházku.


Lesní třída je zařazena v rejstříku škol a splňuje veškeré požadavky, které na mateřské školy klade zákon. Plní také standarty kvality pro lesní mateřské školy a má pravidelně obnovovaný certifikát kvality od ALMŠ.

Nabízíme péči pro děti předškolního věku zaměřenou na harmonický tělesný i duševní rozvoj dětí v kontaktu s přírodou. Provoz je od pondělí do pátku, ve třídě je 15 dětí, o které pečují dva průvodci - učitelka a asistent, případně druhá učitelka kteří pracují společně, nebo si děti rozdělí do menších skupinek. Ráno začínáme v  8:30, děti se vyzvedávají od 14:30 do 15:00 hodin.

Do mateřské školy přijímáme děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, jak stanovuje školský zákon.

 

Co je Lesníček?

 Základní znaky Lesní třídy Lesníček

  • Děti jsou venku. Pracují na záhonech, vaří na ohni, pečují o zvířátka, pracují s nožem a s nářadím, lezou na stromy. Také cestují na výlety, do galerií, muzeí a divadel. Učí se být za sebe odpovědné a přemýšlet nad riziky svého jednání.
  • Výchova dětí k šetrnému přístupu ke svému okolí a úctě k lidem, zvířatům a přírodě, zdravý životní styl, principy trvale udržitelného rozvoje a zásady ekologické výchovy.
  • Podpora dětí, rodičů a učitelů ve vzájemném setkávání a aktivitách s využitím svých schopností, dovedností a znalostí, podpora rozvíjení přátelství, respektu a vědomí sounáležitosti v mezilidských vztazích.
  • ·Zázemím lesní třídy je maringotka v přírodním areálu Toulcova dvora a vlastní „třída Malého prince“ v budově infocentra. Samozřejmě také zahrada školky i školka samotná.

Prázdninový provoz v lesní třídě není. Je možné se přihlásit v běžných (zahradních) třídách

 

Koncepce Lesní mateřské školy

Základy koncepce lesní mateřské školy vznikly v Norsku a ve Švédsku jako přirozená součást předškolní výchovy. Dnes je tento typ předškolní výchovy rozšířen v mnoha státech Evropy. Lesní mateřská škola je druhem předškolního vzdělávacího programu, v němž se naprostá většina aktivit odehrává venku, děti si hrají a „učí" se za každého počasí v lese, v krajině, v prostředí, které bylo po staletí pro dětské hry přirozeným. Práce s dětmi je propojována s ročním obdobím a je přizpůsobována aktuálnímu počasí. Prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků se děti seznamují s přírodními zákony, učí se vzájemné spolupráci, rozvíjejí pozorovací schopnosti a poznání.

Třídní program vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a ze Školního vzdělávacího programu, jehož cílem je uspokojovat fyziologické a psychické potřeby dětí, zajišťovat jejich zdravý a harmonický vývoj a položit základy pro návyky takového způsobu života, který bude prevencí proti sociálně patologickým jevům a bude korespondovat s principy udržitelného rozvoje. Maximum aktivit je realizováno ve venkovním prostředí, které poskytuje dostatečné možnosti pohybového vyžití. K získávání nových poznatků jsou využívány metody problémového učení a metody spojené s pozorováním, tvořením a pokusy. Třídní program je koncipován tak, aby prožitek dítěte byl na prvním místě a obsahoval zážitky a prožitky/znalosti, dovednosti a postoje ze všech pěti oblastí předškolního vzdělávání.

Informace o lesních školkách  a Výroční zprávu Asociace lesních mateřských škol naleznete ZDE.

Odborné články o lesních školkách ZDE.


Co lesní mateřská škola dětem přináší

V přírodě je posilována nejen psychická odolnost, ale také odolnost manuální, tělesná. Také je pozitivně podporován duševní, citový a sociální vývoj dětí. Podstatnou věcí je, že pobyt venku posiluje imunitní systém a pomáhá k prevenci nemocí. Slouží i k prevenci úrazů, protidrogové prevenci, alergiím atd.

Hra v přírodě u dětí podporuje kreativitu, komunikační schopnosti, plánování, ale i neméně důležité prvky, jako sebedůvěru, vytrvalost, schopnost koncentrace. Prostředí děti inspiruje k tvůrčí činnosti, šikovnosti, rozvíjení fantazie. V přírodě je možné citlivěji prožívat a to všemi pěti smysly.


Lokalita

Vzdělávací program je realizován v přírodním areálu Toulcova dvora, dále jsou využívány možnosti přírodního okolí – Trojmezí, Hostivařský lesopark, Meandry Botiče. Pedagogové s dětmi také často jezdí na výlety do vzdálenějších částí Prahy, do Zoo, do Národní galerie, do muzeí, knihovny a pod. Děti také navštěvují pracoviště rodičů z Lesníčku. Pro případ nepříznivého počasí je k dispozici maringotka ( https://mapy.cz/s/2hfTo ) určená k celoročnímu provozu. K dispozici je kompostovací wc a umyvadlo s tekoucí vodou pro osobní hygienu. Dále je k dispozici třída, která se nachází v budově  u Infocentra. Je vybavena přírodními materiály, na zemi je silný koberec z ovčí vlny a vymalována je v duchu Malého prince.

 

základní informace

Školné

Ceník školného naleznete v záložce Přijímání dětí.

Na školné v Lesníčku lze uplatnit slevu na dani (pro rok 2021 je to15 200 Kč, pro rok 2022 16 200 Kč).

 

Školné se platí takto:

Záloha do 14 dnů po podepsání smlouvy

1. splátka - zbytek pololetního školného do 31.5.

2. splátka -  druhá část ročního školného do 5.1.

Další roky se školné platí v termínech 31.5 (první pololetí) a 5.1. (druhé pololetí)


Stravování

Společné jídlo je dalším rituálem, který dělá ze skupiny dětí partu. Obědy jsou vařeny a vydávány ve vlastní  školní jídelně přímo v MŠ Semínko. Strava je připravována převážně z produktů zdravé výživy a biopotravin, je biologicky vyvážená a pomáhá dětem přivykat zdravému životnímu stylu. Obědy stojí 50 Kč/den. Svačiny jsou kalkulovány na částku 100 Kč/ 1 svačina - cena obsahuje přípravu a donášku/ dovážku ze školní kuchyně na místo, kde si děti hrají v chladícím boxu. Odběr svačiny není povinný, rodiče připravují svačiny vlastní). Společné stolování považuje za velmi důležité, neboť rituál společného jídla se vytrácí i z rodinného života. Pokud rodiče nosí dětem vlastní svačinu, je důležité, aby rodiče volili zdravou svačinu (celozrnné pečivo, ovoce, zelenina, sýr, maso,ořechy) a vyvarovali se sladkostem.

 

Předpoklady pro děti

Do lesní třídy přijímáme děti, které jsou samostatné v sebeobslužnosti při hygieně, při převlékání. Základním předpokladem je aby děti měly kvalitní, cibulovité oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí, dále batůžek se svačinou a pitím, připravený z domova a náhradní oblečení. Na spaní děti potřebují spacák.

 

Rodičovský den ve školce

Rodič přijde do školky a dětem představuje své povolání nebo svůj koníček, nebo cizí zemi odkud přišel. Takový den se pro každou rodinu pořádá jednou za rok. 

Zde jsou odkazy na takové nebo podobné dny:

Program

Otevírací doba

8:30 - 15:00

 

vzorový režim dne lesní třídy

8:30                 setkání dětí a pedagogů, pozdravení

                          odchod na místo ranního kruhu, záznam docházky (kompetence sociální a personální)
9.00 – 9:30     Ranní kruh
                           pozdravení, zopakování „Pravidel“ (kompetence komunikativní)
9:30 – 10:00   motivace k denní činnosti (kompetence k řešení problémů) svačina, hygiena
10:00 – 10:30  „Lesní hry“
                               např. hnětení hlíny s vodou z pařezů převrácených stromů (kompetence činnostní a občanské)
10:30 – 11:30    řízená činnost pedagogem
                               např. přinést dva velké a dva malé listy (kompetence k učení)
                               společná aktivita
                               např. vyprávění příběhů a pohádek, zpívání (kompetence komunikativní)
                               nebo
                               výlet, návštěva muzea, galerie, hasičské stanice, knihovny

                              "Závěrečný kruh“ - evaluace

                               pedagogové si s dětmi povídají, co se dětem líbilo a nelíbilo, co ten den prožily (kompetence sociální a personální)

                               pedagogové si s dětmi povídají, co se dětem líbilo a nelíbilo, co ten den prožily (kompetence sociální a personální)

11:30 – 12:00   odchod na oběd, oběd

12:00 -13:00     příprava na odpočívání

13:00 -15:00    odpočívání , odpolení hry

Podrobněji k programu

Začátek

Rodiče přicházejí do lesníčku do 8.45, tato chvíle nabízí prostor pro velmi krátké organizační rozhovory s pedagogem (výjimečný stav dítěte, důležité události, …), v této době je také čas na telefonické omluvy rodičů nepřítomných dětí).

 

Ranní kruh
Ranní kruh je prvním rituálem dne, slouží k přivítání dětí ve školce, děti se v něm učí vnímat své společenství, počítají se, určují, kdo chybí, vybírají si partnera ke hře, …

V ranním kruhu se také řeší témata související s roční dobou nebo situací okolo dětí. Je velmi důležité, aby všichni přicházeli včas a nestalo se, že by opozdilci rušili tuto důležitou část dne.

 

Konkrétní místo
Pedagogové společně s dětmi vybírají místo, na kterém bude pokračovat denní program.

 

Svačina
Společné jídlo je dalším rituálem, který dělá ze skupiny dětí partu. Společnou svačinu považuje za velmi důležitou, neboť rituál společného jídla se vytrácí i z rodinného života. Svačinu ukončíme, když je většina dětí najezená- děti, které v té době nestačily dosvačit, mají ale ještě prostor na to, aby v klidu dojedly.

Snažíme se důsledně dohlížet na to, aby si děti po svačině prohlédly místo, na kterém svačily a uklidily ho po sobě.

Důležité také je, aby rodiče volili zdravou svačinu (celozrnné pečivo, ovoce, zelenina) a vyvarovali se sladkostem.

 

Volná hra

Volná spontánní hra má v životě dítěte zvláštní význam- hra je prostředkem dítěte k učení, při volné hře má dítě dostatek prostoru pro samostatné experimentování a vyhodnocování výsledků, při hře ve skupině se dítě učí v různých rolích (dominantní, submisivní, …). Během volné hry vznikají nové nápady a rozvíjí se tak kreativita a fantazie. Do volné hry pedagog vstupuje minimálně a stojí stranou v roli pozorovatele ale také ochránce.

 

Činnosti nabízené pedagogem

 Po volné hře je pravidelně nabízena nějaká činnost (obvykle se týká problému, který právě děti řeší).  Vzdělávací činnosti jsou prováděny formou hry, snahou pedagoga je, aby se zapojilo co nejvíce dětí (nejdůležitější je správný výběr činnosti).

 

Zakončení

Dopoledne končí evaluací, která je obvykle věnována ohlédnutí za dopolednem.

Následuje oběd, který mají děti v jídelně školky.

 

Odpolední činnosti

Po obědě si děti vezmou spacáčky a podle počasí si rozloží své "spaní"  v maringotce, která je krásně vytopená nebo pod stromy. Po vyprávění pohádky začíná polední klid. Snažíme se, aby ho všechny děti odpočívaly. Některé děti neusnou a vstávají.
Dále následuje volná hra v přírodě a odchod dětí s rodiči domů. 

 

Příprava předškoláků

U předškoláků je kladen velký důraz na to, abychom dětem dali dobré základy v předmatematické a předčtenářské výchově. Předškoláci jsou v pozici velkých , pomáhají s mladšími, mají více práv a více povinností. 

 

Předpověď počasí
Počasí Praha 15 - Slunečno.cz