Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Nabídka

Informace pro rodiče ze tříd zahradních - Ježci a Veverky

Příchody a odchODY

7:00 - 8:25             příchod dětí do MŠ
12:30 - 12:45         vyzvedávání dětí po obědě Ježci

13:00 - 13:15        vyzvedávání dětí po obědě  Veverky
15:30 - 16:45        vyzvedávání dětí odpoledne, v 17:00 se školka zamyká

 

Informace k organizaci školnímu roku: 

Neustále se v Semínku snažíme o zkvalitňování výuky a o co nejindividuálnější přístup k potřebám dětí. Z těchto důvodů jsme se rozhodli sjednotit organizaci v obou třídách (Ježků i Veverek), a to následovně:

 • V každé třídě pracují dopoledne 2 doprovázející osoby u dětí – dvě učitelky, případně asistent.
 • Ve třídě je 23 zapsaných dětí.
 • Průměrně chodí cca17 dětí.
 • 2 kroužky v ceně školného, které vedou pedagogové z dané třídy.
 • Prázdniny nejsou započteny v ceně školného.
  • Prázdninový provoz o letních prázdninách budou hradit jen ti rodiče, kteří budou mít o prázdninovou docházku zájem.
  • Krátké prázdniny bude ve školce přerušení provozu, (prázdniny podzimní, vánoční, jarní a velikonoční) budou občasně nabízeny (s ohledem na provoz školky) podobnou formou jako „příměstské tábory“. Přihlašovat se budou moci do naplnění kapacity i děti, které již ze školky odešly a budou v první nebo druhé třídě ZŠ

Co s sebou do školky

 • ramínko s pytlem na náhradní oblečení a kapesníky,  bačkory)
 • každé dítě má jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku
 • na ven: oblečení podle počasí, vhodné je overalové pogumované oblečení, pláštěnku, holinky, pevnou a v zimě teplou obuv
 • batoh s pásem přes hrudník na středeční výlety
 • Oblečení je uloženo v šatně v přihrádkách označených značkou dítěte.

V přihrádce mají děti uloženo i náhradní oblečení pro případ nehody.
Každý pátek si rodiče odnášejí domů na vyprání pyžamo spolu s ostatním přebytečným oblečením ze šatny.
Všechny věci prosíme podepsat! Předejdete tak záměně osobních věcí.

 

Stravné a školné

Stravné je 70 Kč/den. Do stravného se nepočítají dny kdy je dítě nepřítomné a odhlášené.

Jestliže je dítě nepřítomné, ale nemá odhlášen oběd, stravné musí být zaplaceno.

Ceník se školným naleznete v záložce Přijímání dětí. Školné se nevrací a to ani v případě nemoci, ani v případě dovolené, protože s Vaším dítětem počítáme a na jeho místo nikoho nepřijímáme.

 

Režim dne

7:00 - 8:25 hry podle zájmu dětí, individuální práce s dětmi, příchod dětí
8:30 - 8:55 ranní kruh provádění zdravotních cviků pro správný tělesný vývoj Veverky / svačina Ježci
9:00 - 9:30 svačina Veverky /ranní kruh a provádění zdravotních cviků pro správný tělesný vývoj Ježci
9:30- 12:00 / 12:30 individuální a skupinové činnosti nejčastěji venku
                         většina řízených činností se otáčí kolem soužití dětí s koloběhem v přírodě a kolem vnitřního etického, sociálního a estetického vývoje
                         rozvíjení rozumových, sociálních a fyzických znalostí a dovedností dětí
                         výtvarné, pracovní, hudební a dramatizující činnosti
                         pobyt na farmě, hlazení a krmení zvířátek
                         hry podporující rozvoj prostorové orientace, paměti, logického myšlení
                         hry podporující rozvoj tvořivosti, řeči, matematických představ
                         zájmové činnosti a práce s dětmi
                         pohybové, psychomotorické a kontaktní hry, volné hry
12:00 - 12:30 oběd Ježci / 12:30 - 13:00 oběd Veverky
12:30 - 12:50 vyzvedávání dětí Ježci / 12:30 - 13:15 hygiena, prohlížení knížek Ježci / 13:00 - 13-15 hygiena, prohlížení knížek, vyzvedávání dětí Veverky
13:15 - 14:30 odpočinek na lůžku při vyprávěné či čtené pohádce
14:30 - 15:00 oblékání, úklid lůžkovin, cvičení
15:00 - 15:30 svačina
15:00 - 16:45 odpolední činnost pod vedením učitelky
                           skupinové činnosti
                           individuální činnosti
                           volné hry

od 15:30 do 16:45 vyzvedávání dětí

 

Zájmové činnosti

V MŠ Semínko nabízíme několik kroužků. Všechny kroužky jsou vedeny zaměstnanci MŠ Semínko, a probíhají v době od října do ledna a od února do května. Některé kroužky jsou přednostně určeny starším dětem, zejména předškolákům, kteří tak mohou trénovat schopnosti soustředění se a dokončení zadané, náročnější činnosti. Díky kroužkům je ve skupině méně dětí, což podporuje vytváření vztahů, jak mezi dětmi a učiteli, tak mezi dětmi navzájem. Menší počet dětí ve skupině také vytváří větší prostor pro individuální péči. Kroužky probíhají v dopoledních hodinách. Každý rok bývá nabídka kroužků jiná, zpravidla podle zájmů a času pedagogů.

 

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme dětem následující zájmové činnosti:

 

Dramatický kroužek (Ježci)

Endele, bendele, tak i tak, budeme si spolu hrát. Na honičky, na pohádky, poletíme tam a zpátky. Zahrajem si dohromady, dramaťák nás stále baví! Naučme se mluvit, hrát, drama je náš kamarád.

 

Tvořivá hra ( Veverky)

Díky tvořivé hře se děti naučí pracovat s přírodním a recyklovaným materiálem. Postupně se k tvoření přidávají i nástroje (nožík,

nůžky, smirkový papír, pilka) a konkrétní témata. U této činnosti není důležitý konečný výrobek, ale cesta k němu. Děti si rozvíjí fantazii, trpělivost, jemnou motoriku, spolupráci s kamarády a v neposlední řadě lásku k přírodě.

 

Zahradnický kroužek  ( Veverky)

Na zahradnickém kroužku budeme s dětmi poznávat život rostlin. Budeme pozorovat semínka při klíčení i růstu a učit se, co potřebují ke svému životu. Až semínka vyrostou v sazenice, přesadíme je do záhonu. Budeme-li  mít zahradnické štěstí, připravíme si z úrody dobré občerstvení. Děti se naučí správně pečovat o rostlinu a naučí se spolupracovat. 

 

Badatelský kroužek (Ježci a Veverky)

Kroužek se odehrává na výletě. Cílem kroužku je seznámit děti hravou formou s naší přírodou a přírodními zákonitostmi. Během her a různých vycházek budeme poznávat živou i neživou přírodu a tvořit malá dílka za využití přírodnin. Čekají nás výpravy do okolí plné her s přírodou, sběr různých přírodnin, prohlížení a vyhledávání zajímavých informací v knihách. Budeme hrát hmatové, sluchové, čichové i jiné poznávací hry.

V rámci badatelského kroužku poodkryjeme zajímavosti z našeho okolí (prozkoumáme co se děje s rostlinkami v různých ročních obdobích, jak klíčí, rostou i jak se šíří, nakoukneme do tajů fotosyntézy a pohybu vody v rostlince, objevíme jak rostlinky „pijí“, naučíme se některé rostlinky poznávat a povíme si, k čemu jsou nám užitečné/neužitečné i jak si s nimi můžeme pohrát). Při vycházkách se budeme zajímat i o život zvířat (pomocí lup a smýkacích sítí např. pronikneme do kouzelného světa hmyzu v louce, tůňce i půdě, pomocí pobytových znamení zkusíme vystopovat i nějaké větší zvířátko). Pohrajeme si s půdou (objevíme různé půdní druhy a typy). Prozkoumáme i některé základní fyzikální zákony. Bude toho mnoho a vše se bude odvíjet v závislosti na změnách v přírodě a počasí.

 

Kroužek Předškoláci je určen dětem, které v následujícím školním roce nastupují do první třídy základní školy.(Ježci, Veverky, Lesníček)

 • Aktivity nejsou stavěny na pouhé nápodobě, ale dávají prostor pro experimentování. Je důležité, aby mělo dítě radost z procesu řešení a dokončení práce. Nedílnou součástí přípravy dítěte na školu je proces vytváření představ, jejich porovnávání, rozlišování, zjednodušení, obměňování, opravy, jejich popis a zviditelnění. Během předškoláckých hodin je kladen důraz na rozvoj předmatematických a předčtenářských dovedností, a to nikoliv formou obligátních pracovních listů (které mají děti k dispozici také, ale pouze jako doplňkovou činnost, neboť jsou schopné pracovat samostatně), ale formou her vedených učitelkou. Hry jsou zaměřeny na rozvoj myšlenkových operací. Většina aktivit je nastavena tak, aby dítě mělo samo šanci si práci zkontrolovat a opravit si případné chyby. Předčtenářské dovednosti jsou založeny na metodice práce s textem tzn. ,,Čtením ke kritickému myšlení“ a kladou důraz na porozumění textu. Také se seznámíme s prvky Hejného metody, která je v základních školách stále více používána.

Český jazyk pro děti s odlišným mateřským jazykem (Ježci, Veverky, Lesníček)

 • Čeština pro dvojjazyčné děti bude úterním kroužkem pro děti, které mají odlišný mateřský jazyk či vyrůstají v bilingvní rodině. Kroužek je inspirován metodou KIKUS i dalšími metodami na učení se jazyku vhodnými pro předškolní věk. V kroužku děti nebudou rozděleny dle věku, ani dle jazykové úrovně tak, aby se vzájemně podporovaly a motivovaly. Jazyk bude rozvíjen systematicky od jednodušších forem po složitější, přičemž nebude rozvíjena pouze stránka slovní zásoby, ale také stránka gramatická a výslovnostní společně s interakčními komunikačními vzorci. Témata lekcí se budou prolínat s měsíčními tématy školního roku a integrovanými bloky, čímž dětem s OMJ usnadní porozumění v rámci kolektivních aktivit ve své třídě. Aktivity budou řízeny především formou hry a činnostního principu. Při lekcích bude také podporována jazyková identita mateřského jazyka, ukazována radost z učení jazyků i výhody znalosti více jazyků.

Etiketě, vaření a zahradničení se věnují všechny třídy v průběhu celého školního roku.

 

Kroužky jsou zahrnuty v ceně školného.

Předpověď počasí
Počasí Praha 15 - Slunečno.cz