Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Nabídka

Ekologické centrum

Proč a kdy vzniklo Ekologické centrum
 
V 80. letech se podařilo ochráncům přírody prosadit vyhlášení prvních pražských oblastí klidu – nynějších přírodních parků. Původní oblast klidu Hostivař – Záběhlice kopíruje údolí Botiče od Hostivařské přehrady až k Hamerskému rybníku v Záběhlicích.

Přední odborníci provedli přírodovědné průzkumy a zjistili, že areál statku je jednou z přírodně nejpestřejších lokalit tohoto přírodního parku. Postupně vznikly nové úseky cest a nové lávky. Byl  zájem o objekt jako středisko pro údržbu údolí a pro ekologicko – výchovné účely. Protože státní statek nevyužíval všechny objekty a začátkem  90. let končil výrobu krmných směsí, padl typ na tento areál.

Díky pochopení a podpoře státu byl rozhodnutím vlády České republiky ze dne 11.5.1992 areál vyčleněn pro nevýdělečné ekologicko-výchovné účely. Vlastníkem se stal Magistrát hlavního města Prahy. Již v r. 1993 bylo založeno Zájmové sdružení Toulcův dvůr, které utvořily dvě nevládní neziskové organizace: Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič a nadace FOA, která pomáhala v Česku rozvíjet ekologicky orientované zemědělství.

Zájmové sdružení připravilo ideový projekt na provozování a využívání celého areálu pro ekologickou výchovu. Hlavní náplní tohoto projektu bylo a je přímé kontaktování člověka s místní hodnotnou přírodou, poskytování obecných informací o ekologických problémech se zaměřením na problematiku životního prostředí v Praze a rozvíjení ekologie člověka. Na základě tohoto projektu se od ledna 1996 stává na 50 let správcem a provozovatelem Zájmové sdružení Toulcův dvůr. Od té doby je prováděna rekonstrukce jednotlivých budov a revitalizace přírodního areálu.

Již začátkem roku 1994 pod vedením  Mgr. Emilie Strejčkové, začali dobrovolníci Hnutí Brontosaurus Botič s úklidem okolí budov a údržbou přírodního areálu o rozloze 8 ha.

Nejdříve byla zprovozněna sýpka – historicky nejcennější budova. Byl vyčištěn dvoupodlažní sklep, který je v dolním patře vytesán do skály, má vlastní vodní režim a zbytek únikové cesty. Na úpravách interiéru sýpky se podíleli i mladí francouzští architekti. Nyní slouží tato budova k výstavám a výukovým programům pro školy i veřejnost. Ve třetím podlaží je instalována  malá výstavka předmětů – památek na knovízskou kulturu, které byly objeveny při rozsáhlém archeologickém průzkumu na pravém břehu Botiče provedeném koncem 90. let před zahájením výstavby Parku Hostivař.

V září r. 1995 bylo slavnostně otevřeno Ekologické centrum za účasti  představitelů Magistrátu hl.m. Prahy. To již byl v provozu obchůdek s biopotravinami a v jídelně a na „zámečku“ probíhaly různé semináře a kroužky. Přírodní areál začal být využíván   k ekologicko – výchovným programům. Byla zahájena činnost klubu matek – „Mateřídouška“.

Vlastní rekonstrukce areálu byla zahájena na podzim 1996, kdy začalo budování inženýrských sítí. Postupně byla větší část areálu plynofikována a do celoročního provozu předány další objekty.

V září 1998 se uskutečnila tisková beseda k závažným ekologickým problémům za účasti zástupců Magistrátu hl. města Prahy a současně byl slavnostně zahájen provoz  v bývalých barokních  stájích  - nyní víceúčelovém kulturně-vzdělávacím sále. Získání tohoto prostoru značně napomohlo rozšíření okruhu činnosti Ekologického centra o programy na oživování lidových tradic, jako jsou různé trhy, pořádání výstav a koncertů i k pronajímání, ale zejména  pro výukové programy pro školy. Rekonstrukce pokračovala velmi náročnou přestavbou stodol na více objektů.

V červnu roku 2000  byla dána do provozu v podkroví střední části stodoly ubytovna pro cca 35 návštěvníků. Začátkem r. 2002 byla zahájena přestavba severní části stodoly na ekologickou mateřskou školku, jejíž provoz byl slavnostně zahájen 31.srpna 2004. Jižní část byla postupně přebudována v přízemí na výukový sál a v podkroví na bytovku. Přístavek k západní části slouží organizaci S. R. A. Z. o.s. nejen pro ustájení koní, ale i jako kanceláře a další provozní účely. Koncem roku 2003 byla provedena „plynofikace“ zámečku, který slouží jako kanceláře.

Od založení Ekologického centra byla postupně budována malá farma domácích zvířat.  V rámci projektu na záchranu českých plemen „Noemova  archa“ chováme česká plemena drůbeže, králíků, koz, ovcí, prase přeštické a krávu – českou červenku. V areálu je i jízdárna huculských koní, o jejichž záchranu se zasloužili ochránci přírody  naší republiky – jmenovitě TIS. V současné době pečují o zvířata pracovníci S.R.A.Zu.

Součástí areálu je také malá zahrádka, kde pěstujeme základní plodiny – obiloviny, brambory a zeleninu i bylinky pro výukové programy. Průběžně pokračuje i revitalizace rozsáhlého sadu a celého přírodního areálu.

V dubnu 2000 byla zpřístupněna cca 1 km dlouhá naučná stezka areálem. Na této stezce je zajímavý mokřad, přirozené porosty břehů Botiče, luční porosty, malý lužní les i pozemky vzniklé na navážkách do nivy Botiče. Toulcův dvůr se stává výchozím bodem původní naučné stezky Povodím Botiče.

Celý areál slouží především k výukovým  programům pro školy. Je také oázou klidu vyhledávanou nejen rodiči s dětmi, ale i ostatními návštěvníky, k poznání i procházkám.

Ekologické centrum v roce 2004 přijalo název Středisko ekologické výchovy – SEV.

Každoročně, koncem prázdnin, obměňuje a rozesílá školám nabídku výukových programů pro všechny stupně škol i seminářů pro pedagogické pracovníky. Pro volný čas dětí a rodičů připravuje programy zaměřené na oživování starých řemesel a tradic, jako masopust, Velikonoce, dožínky, adventní věnce a Mikulášské trhy i Vánoce na statku.  Zajímavé a poučné jsou programy na Den Země, Den dětí, Den zvířat, Den stromů a další.

V roce 1997, kdy bylo zahájeno sledování návštěvníků, Toulcův dvůr navštívilo 5.300 lidí. Od následujícího roku počet jenom evidovaných návštěvníků dosahuje ročně v průměru více než 15.000.

Rekonstrukce areálu a rozvoj činnosti střediska ekologické výchovy umožňuje pochopení a podpora především ze strany Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva  životního prostředí, Ministerstva kultury i Ministerstva  školství mládeže a tělovýchovy a také řady sponzorů, včetně zahraničních.

Zdůvodu změny legislativy bylo Zájmové sdružení Toulcův dvůr přejmenováno na Toulcův dvůr z.s.. Stále ho tvoří čtyři organizace. Členy jsou: Botič o.p.s., Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, Envira o.p.s.  a Mateřská škola Semínko o.p.s. ; 4. ZO ČSOP Botič – Rokytka ke čestným členem. V objektech dvora působí, jako nájemníci, i další organizace.

Ekologické centrum